Hjem

Den norske modellen, en velferdsmiks!

I det norske velferdssamfunnet har vi en sterk tradisjon for godt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor. Denne velferdsmiksen har gitt oss verdens beste velferdssamfunn.

Mener regjeringen legger opp til konflikt mellom private og kommunale barnehager: – Konfliktfremstillingen styresmaktene kommer med er ikke reell for oss som sitter på gulvet

November 2023 la regjeringen frem forslag til endring i barnehageloven. Siv Hjertø mener de legger opp til en konfliktfremstilling som ikke eksisterer.

Venke frykter regjeringens lovendringsforslag kommer til å føre til reversering av det mangfoldet likebehandlingsprinsippet har skapt.

For Venke er det mangfold og muligheten til å være innovativ som er viktigst. Nå frykter hun at regjeringens nye planer vil sette en stopper for det.

Jan Erik frykter for hva regjeringens lovendringsforslag vil bety for rekrutteringen av barnehagelærere

Ekeberg Idrettsbarnehage var den første idrettsbarnehagen i Norge takket være barnehageforliket fra 2003. Nå er styrer Jan Erik Marcussen bekymret for konsekvensene regjeringens nye lovendringsforslag vil bety for rekrutteringen av fremtidens barnehagelærere. 

Lillelia gårdsbarnehage frykter for driften: – Mange private barnehager tør ikke fortsette med den risikoen

Lillelia gårdsbarnehage i Fredrikstad kommune startet driften på grunn av mangel på barnehageplasser. I dag frykter de at regjeringens forslag til ny barnehagelov vil føre til nedbemanning, færre barn og at de i verste fall må stanse driften. 

Aina er styrer i en av Norges eldste barnehager. Nå frykter hun for barnehagesektorens fremtid.

Regjeringens forslag til endring i barnehageloven kan få store konsekvenser for det som er en av Norges eldste barnehager. Regjeringens forslag til endring i barnehageloven kan få store konsekvenser for det som er en av Norges eldste barnehager. 

Forslag til endring i barnehageloven: Hvilke konsekvenser har det for deg som barnehageforelder?

Regjeringen har foreslått de største endringer i barnehageloven på 20 år Dette kan medføre store konsekvenser for barnehagesektoren slik vi kjenner den i dag. Vi inviterer barnehageforeldre til digitalt informasjonsmøte 16. januar fra klokken 20.00-20.45.

Hva er
velferdsmiks?

Velferdsmiks er et velferdssamfunn med en sterk stat som evner å forvalte et mangfold av offentlige, private og ideelle virksomheter. Disse jobber sammen for å forebygge uhelse og utvikle og skape best mulige tilbud i hele landet.

I Norge har vi lange tradisjoner for velferdsmiks, og det er noe vi må ta vare på nå som den norske velferdsmodellen møter store utfordringer. Denne velferdsmiksen har gitt oss et av verdens beste velferdssamfunn.

Hvorfor trenger
Norge en velferdsmiks?

Nyttig å vite

Verken private, ideelle eller offentlige kan løse fremtidens omsorgsutfordringer alene.

Verken private, ideelle eller offentlige kan løse fremtidens omsorgsutfordringer alene.

Det er, og skal være, et offentlig ansvar å sørge for at alle får de helse- og omsorgstjenestene de har behov for. Men skal velferdssamfunnet overleve eldrebølgen, må vi fortsette å satse i fellesskap, i en velferdsmiks av offentlige, private og ideelle aktører.

I det norske velferdssamfunnet har vi en sterk tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor.

I det norske velferdssamfunnet har vi en sterk tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor.

Det handler om å utfylle hverandre, og denne velferdsmiksen har gitt oss verdens beste velferdssamfunn.

Rapporten fra Velferdstjenesteutvalget dokumenterer at private leverandører har moderate driftsresultat.

Rapporten fra Velferdstjenesteutvalget dokumenterer at private leverandører har moderate driftsresultat.

Faktisk ligger resultatene litt under det som er vanlig for tjenesteproduksjon i Norge. Det er viktig å merke seg at landets fremste eksperter sier at avkastning på egenkapital emisvisende å bruke for å si noe om hvordan sluttregnskapet ser ut.

Velferdstjenesteutvalget slår fast at skattepenger som settes inn i privat velferd effektivt blir til velferd.

Velferdstjenesteutvalget slår fast at skattepenger som settes inn i privat velferd effektivt blir til velferd.

Rapporten fra utvalget viser at penger som bevilges til velferdsformål i all hovedsak brukes slik de er tenkt. Det er heller ikke noe galt i at privat kapital investerer i velferd. Det gir større muligheter for mange bedrifter til å utvikle tjenestene og gi et best mulig tilbud. Gevinstene av investeringer i innovasjon, ny teknologi og kvalitet kommer fellesskapet til gode.

Nettopp fordi mange tjenester krever mye kompetanse, er det avgjørende med flere aktører og samarbeid.

Nettopp fordi mange tjenester krever mye kompetanse, er det avgjørende med flere aktører og samarbeid.

Det viktigste for en bruker er å få riktig behandling til riktig tid. Det bidrar private og ideelle aktører med. Det er nettopp dette samspillet mellom offentlig, privat og ideell sektor som gir et godt helsetilbud. Det er denne velferdsmiksen som har gitt oss verdens beste velferdssamfunn. Det er dessuten i slike situasjoner at velferdssamfunnet skal stille opp, også for de brukerne av velferdstjenester som er sårbare og ikke fullt ut er i stand til å foreta selvstendige valg.