Innsikt

Velferdsmiks er et velferdssamfunn bestående av et mangfold av offentlige, private og ideelle virksomheter, som jobber sammen for å forebygge, utvikle og skape et best mulig tilbud.

I Norge har vi lange tradisjoner for velferdsmiks, og det er noe vi må ta vare på nå som den norske velferdsmodellen møter store utfordringer.    

Monopoler med bare én tilbyder har historisk sett aldri bidratt til mer kvalitet, kapasitet eller innovasjon, uavhengig av om monopolene er private eller offentlige. En miks av private og offentlige tilbud er det som fungerer best.

På denne siden har vi samlet lenker til flere rapporter som greier ut om utfordringene vi står overfor, og via forsiden på Velferdsmiks.no finner du flere eksempler på hvordan det kan løses.

Velferdsmiks

«Bærekraften i velferdstilbudet vårt er under press. Det blir stadig flere eldre over 80 år, og om få år vil det for første gang være flere eldre enn barn og unge i Norge.»

NOU 2020: 13 – Private aktører i velferdsstaten
NOU 2020: 13 – Private aktører i velferdsstaten

Private aktører i velferdsstaten

Den norske velferdsstaten tilbyr befolkningen et bredt spekter av tjenester, fra de mest avanserte behandlinger i spesialisthelsetjenesten, via utdanningstjenestene til støtte i oppvekstens sårbare faser og omsorg ved livets avslutning.

Det er et offentlig, lovbestemt forsyningsansvar at alle innbyggere skal ha rett på tjenester når behovene oppstår. Men selve produksjonen av tjenestene foregår i et samspill mellom offentlig egenregi og private leverandører. Gjennom ulike former for tilknytning til det offentlige velferdsansvaret, og med offentlige tilskudd som viktigste inntektskilde, utfører private aktører vel en femdel av den samlede tjenesteytingen.

NOU-en kan du lese her.

Perspektivmeldingen 2021
Perspektivmeldingen 2021

Perspektivmeldingen 2021

Perspektivmeldingen legges frem for Stortinget hvert 4. år. Meldingen handler om utfordringer i norsk økonomi de neste førti årene, og regjeringens strategier for å løse dem. I tiårene som kommer vil det stå færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye.

Perspektivmeldingen 2021 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

Perspektivmeldingen kan du lese her.

Morgendagens omsorgsutfordringer - Velferdsmiks
Morgendagens omsorgsutfordringer: – Behov for en velferdsmiks.

Løsningen ligger i en velferdsmiks

Et bredt faglig og politisk utvalg leverte i 2019 en rapport om morgendagens omsorgsutfordringer til Arbeidsgiverforeningen Spekter og NHO Service og Handel.

Utvalget ønsker å bidra til en pragmatisk debatt om private og ideelles plass i velferdssamfunnet. I Norge har vi tradisjon for å finne gode tverrpolitiske løsninger når utfordringene er store. Utvalget mener eldreomsorgen er en grunnleggende samfunnsutfordring som vi må løse på tvers av politiske skillelinjer.

Debatten om hvordan vi løser fremtidens omsorgsutfordringer må handle om det viktigste – nemlig kvalitet og ikke hvem som leverer tjenesten. Hvordan kan kommunene utnytte de mulighetene som ligger i en «velferdsmiks» med ulike tilbydere, og hvilke forutsetninger må ligge til grunn for at det skal gi best mulig omsorgstjenester også i framtiden?

Rapporten kan du lese her.

Rapport: Finansielle nøkkeltall for den private behandlings- og omsorgsnæringen.
Rapport: Finansielle nøkkeltall for den private behandlings- og omsorgsnæringen.

Små marginer og lite utbytte i privat helse og omsorg

Det uavhengige analyseselskapet Menon har på oppdrag for NHO Service og Handel analysert 2.200 AS og stiftelser som leverer årsregnskap til Brønnøysundregisteret innen følgende tjenesteområder:

Barnevern, psykisk helse og avhengighet, asylmottak, bedriftshelsetjenester, private klinikker, rehabilitering og spesialisert behandling, samt sykehjem og hjemmebasert omsorg.

Marginene i bransjene er små. Gjennomsnittlig driftsmargin for virksomheter organisert som AS varier i 2017 fra -1% til 9 % avhengig av hvilket tjenesteområde man ser på. Hoveddelen av overskuddet i AS’ene kanaliseres tilbake i drift og utvikling for de fleste tjenesteområdene. Det tas ut lite i utbytte.

Hele rapporten kan du lese her.

Kartlegging av private fosterhjemstilbud
Kartlegging av private fosterhjemstilbud

Kartlegging av private fosterhjemstilbud

Rapporten viser hvordan systemet med fosterhjem fungerer. For å være en fosterfamilie trenger du opplæring, støtte og oppfølging. En slik bistand kan du få fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), fra kommunen eller fra kommersielle eller ideelle aktører. Denne rapporten tar for seg bedrifter som er medlem av NHO Service og Handel som organisere både komeriselle og ideelle virksomheter innen barnevern.

Hele rapporten kan leses her.

Kvalitet ved sykehjem i Oslo 2016 - 2018
Kvalitet ved sykehjem i Oslo 2016 – 2018

Kvalitet ved sykehjem i Oslo 2016 – 2018

Rapporten «Kvalitet ved sykehjem i Oslo 2016-2018» er skrevet av Rambøll Management Consulting på oppdrag for NHO Service og Handel.

Rapporten benytter kommunens egne tall, kartlegger og analysere utviklingen i kvalitetsindikatorer ved sykehjem i Oslo for ulike driftsformer i perioden 2016-18. Analysen baserer seg på data fra pårørendeundersøkelser og objektive kvalitetsindikatorer.

Her finner du rapporten.