Fra foreldrevalg til politikermakt

Velferdsmiks: Fra foreldrevalg til politikermakt
Barnehagene skal og må videreutvikles til det beste for barna, foreldre, ansatte og samfunnet. For å oppnå dette må vi samarbeide om å finne de gode løsningene og videreutvikle barnehageforliket, som har tjent oss godt i mange år. Det fortjener neste generasjon.

Barnehageforliket er en av de største suksesshistoriene for offentlig-privat samarbeid i Norge.  Gjennom en velferdsmiks, eller offentlig-privat samarbeid, fikk man på få år full barnehagedekning i Norge, flere kvinner kom i jobb og man har bygget opp en seriøs sektor hvor kvalitet, barna, ansatte og tillit står i fokus. 

Norge har de beste barnehagene i Norden. Gjennom samarbeid mellom alt fra små, enkeltstående barnehager, større kjeder og det offentlige, har det vokst fram musikkbarnehager, idrettsbarnehager, gårdsbarnehager og mye, mye mer.  

Samspillet mellom private og kommunale barnehager har sikret oss full barnehagedekning, dyktige fagfolk og høy kvalitet. Regjeringen har nå foreslått full reversering av barnehageforliket som SV og FrP ble enige om for over 20 år siden. Regjeringens forslag er en rasering av den viktigste reformen som har sikret foreldre, barna og de ansatte i barnehagene likebehandling av offentlige og private barnehager.  

Likebehandlingsprinsippet sikrer at barnehageplassen finansieres likt uansett om barnet går i kommunal eller privat barnehage. Alle barnehagene i en kommune får samme tilskudd per barn, uavhengig om det er en offentlig eller privat barnehage.  Det har vært kritisk for at familier i dag får barnehageplass, og at alle barnehager stiller likt for å levere den beste kvaliteten. Dette viktige prinsippet vil nå regjeringen fjerne, og det uten å ha utredet konsekvensene skikkelig.   

Fjerning av likebehandlingsprinsippet betyr at kommunene kan forskjellsbehandle barn ut fra om de går i kommunal eller privat barnehage. Kommunene kan selv vurdere tilskuddet til private barnehager, som vil gi mindre penger til noen barnehager og gå kraftig ut over kvaliteten.  

Regjeringens reversering vil også gå utover mangfoldet og kvaliteten i barnehagene, og i verste fall gi færre barnehageplasser. Dette fordi kommunen vil kunne styre hva hver enkelt barnehage skal bruke pengene sine på. Det vil si at man ikke får påvirket innholdet, kvaliteten og egne satsinger ut fra det den enkelte barnehage mener er best for deres barn. Da vil det bli mindre mangfold av barnehager, og mindre valgfrihet for foreldre til barnehageutdanningen- og yrket. 

Barnehagesektoren er allerede hardt presset, med mangel på nok kvalifisert personell og nok voksne per barn. Regjeringens forslag vil forverre situasjonen fordi det vil bli færre muligheter for å velge arbeidsplass ut fra egne ønsker, motivasjon og interesser – og færre som ønsker å søke seg til yrket. Dette kan gå hardt utover rekrutteringen til barnehageutdanningen og grunnbemanningen. Det vil få store konsekvenser for barnehagene, kommunene og ikke minst barnefamiliene.  

Barnehageforliket fra 2003 skulle blant annet bidra til å sette barna først, ikke politisk ideologi. Nå frykter vi det motsatte vil skje. Der hvor politikerne tidligere var pragmatiske og satt ideologiske skillelinjer til side for å finne de beste løsningene for foreldre og barn, har vi nå havnet i en ideologisk kamp som presser mangfoldet ut av barnehagene, og hvor barnas beste kommer i andre rekke. Med regjeringens nye barnehagelov blir barnehagetilbudet dårligere.  

Barnehagene skal og må videreutvikles til det beste for barna, foreldre, ansatte og samfunnet. For å oppnå dette må vi samarbeide om å finne de gode løsningene og videreutvikle barnehageforliket, som har tjent oss godt i mange år. Det fortjener neste generasjon.  

Du vil kanskje også ha interesse av å lese disse sakene